فرم ها و آیین نامه های مربوط به پایان نامه ها:

1- فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه

2- فرم تحویل نسخه های پایان نامه

3- فرم تعیین تاریخ دفاع

4- فرم ثبت پایان نامه

5- فرم دعوت از هیات داوران

6- نمونه طرح پشت جلد فارسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی

7- نمونه طرح پشت جلد انگلیسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی

8- نمونه طرح روی جلد فارسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی

9- نمونه طرح روی جلد انگلیسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی

10- نمونه فرم موافقت نامه - رضایت نامه

11. نمونه فهرست شکل ها

12. نمونه فهرست نمودارها

13. نمونه فهرست جداول

14. نمونه صفحه چکیده فارسی

15. نمونه صفحه چکیده انگلیسی

16. نمونه فایل پایان نامه 

17. فرم تحویل نسخه پایان نامه

 
 
 
 فرم ها و آیین نامه های مربوط به پرپوزال ها:

2- فرم مراحل انجام طرح تحقیقاتی در واحد

3- فرم نحوه گزارش پیشرفت و گزارش نهایی تحقیق

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400